Warning: preg_replace(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 23 in /home/aptekain/public_html/oldRecipes.php on line 6
При Главоболие-рецепти и съвети с корени от валериана,маточина,липов чай и др. | Аптека-инфо предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!

АПТЕКА -info.com
Номенклатура на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Контакти на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Последвай apteka-info.com във Фейсбук!

"Бабини рецепти" на АПТЕКА-info.com няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава информация за рецепти от народната медицина.
Екипът на АПТЕКА-info.com не носи отговорност и се извинява предварително за възможни пропуски в точността, пълнотата и актуалността на поместената на сайта информация. Наличието или отсъствието на даден лекарствен продукт в лекарствения справочник на АПТЕКА-info.com не е показателно за качеството или достъпността на продукта.
Ние не носим отговорност за последствията след употреба на публикуваните рецепти !
Забележка * Съветваме ви да се консултирате с лекар преди употреба!
Изберете рецепта: Покажи
Пър­ва ре­цеп­та: за­лей­те ед­на су­пе­на лъ­жи­ца жълт кан­та­ри­он с ча­ша во­да и сло­же­те смес­та да ври 15 ми­ну­ти. След то­ва пре­це­де­те и пий­те по по­ло­вин ча­ша три пъ­ти на ден.
Вто­ра ре­цеп­та: нас­той­ка­та от ма­то­чи­на на­ма­ля­ва нап­ре­же­ни­е­то, бол­ка­та и нер­вност­та. По­ло­вин су­пе­на лъ­жи­ца ма­то­чи­на се за­ли­ва с ча­ша го­ре­ща во­да и прес­то­я­ва 30 ми­ну­ти. От нея се при­е­мат по 1-2 су­пе­ни лъ­жи­ци, 5-6 пъ­ти на ден.
Тре­та ре­цеп­та: су­пе­на лъ­жи­ца смле­ни ко­ре­ни от ва­ле­ри­а­на се за­ли­ват с ча­ша во­да и смес­та се слага да ври 15 ми­ну­ти на вод­на ба­ня. След то­ва прес­то­я­ва още 10 ми­ну­ти. При­е­ма се по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца три пъ­ти на ден.
Ето и ня­кои спе­ци­ал­ни фи­зи­чес­ки уп­раж­не­ния. Те се пре­по­ръч­ват как­то от на­род­на­та ме­ди­ци­на, та­ка и от офи­ци­ал­на­та:
Преп­ле­те­те две­те си ръ­це и ги пос­та­ве­те зад гла­ва­та си. На­тис­кай­те ши­я­та, ста­ра­ей­ки се да се съп­ро­тив­ля­ва­те на то­ва на­ля­га­не.
Сед­не­те на сто­ла, пак преп­ле­те­те две­те си ръ­це, но то­зи път зад об­ле­гал­ка­та на сто­ла и след то­ва със си­ла ги из­пъ­не­те на­го­ре. Брой­те до шест и ги от­пус­не­те.
Сед­не­те на края на сто­ла. От­пус­не­те ръ­це­те си сво­бод­но. Заг­ле­дай­те се в та­ва­на и брой­те до 10. Вди­шай­те дъл­бо­ко и ко­га­то из­диш­ва­те, се нак­ло­не­те към ко­ле­не­те си. Гле­дай­ки по­да, вди­шай­те, а при из­диш­ва­не­то бав­но се из­п­ра­вяй­те.
Ако се опи­та­те да при­ло­жи­те те­зи прос­тич­ки уп­раж­не­ния, ще мо­же­те да пре­дот­в­ра­ти­те миг­ре­ноз­на­та ата­ка.

От пощата на”Доктор”

АЗ НЕ ПИЯ ХАПЧЕТА ПРОТИВ ГЛАВОБОЛИЕ, ИЗПОЛЗВАМ НАРОДНИ РЕЦЕПТИ

1. Ако мал­ко се пре­у­мо­ря, или дос­та дъл­го вре­ме съм сто­я­ла пред ком­пю­тъ­ра, гла­во­бо­ли­е­то не ми се раз­ми­на­ва. Не ми се ще все­ки път да гъл­там таб­лет­ки, за­що­то те във всич­ки слу­чаи оказ­ват стра­нич­ни ефек­ти. За­то­ва си съб­рах ця­ла ко­лек­ция ре­цеп­ти про­тив гла­во­бо­лие от на­род­на­та ме­ди­ци­на, ко­и­то не­вед­нъж са по­ма­га­ли и на мен, и на мо­и­те поз­на­ти.
2. От­ва­ра от ли­пов цвят - ед­на су­пе­на лъ­жи­ца ли­пов цвят се сла­га да зав­ри в ча­ша во­да и да ври 10 ми­ну­ти. Та­зи от­ва­ра е най-доб­ре да се пие ве­чер.
Роз­ма­рин - за­лей­те ед­на ча­е­на лъ­жич­ка су­хи лис­та от роз­ма­рин с ча­ша го­ре­ща во­да, пок­рий­те съ­да и ос­та­ве­те смес­та да прес­тои 10 ми­ну­ти. След то­ва пре­це­де­те и пий­те ка­то чай.
3. Нас­той­ка от ко­пър - ед­на су­пе­на лъ­жи­ца съц­ве­тия от ко­пър се сла­гат в ча­ша и по­ло­ви­на го­ре­ща во­да. От­ва­ра­та се из­пи­ва на глът­ки през де­ня.
Бил­ко­ва смес - тя мо­же да ви по­мог­не бър­зо да се справите с гла­во­бо­ли­е­то - сме­се­те по 20 г съц­ве­тия от вра­ти­га, ли­пов цвят и лис­та от ма­то­чи­на. Две су­пе­ни лъ­жи­ци от та­зи смес се ва­ри с по­ло­вин ли­тър во­да, прес­то­я­ва един час, след ко­е­то се пре­цеж­да. Из­пи­ва се на два при­е­ма през де­ня - 2 ча­са след яде­не и пре­ди сън.

Не­дял­ка Те­не­ва
, Па­зар­д­жик
Партньори и източници на информация
Полезни връзки
Карта на сайта
Избор цени промоции онлайн магазин