Вече и за смарт устройства! Информация за екслузивна реклама!
АПТЕКА -info.com
Номенклатура на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Контакти на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Последвай apteka-info.com във Фейсбук!

Лекарственият справочник на АПТЕКА-info.com няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на АПТЕКА-info.com не носи отговорност и се извинява предварително за възможни пропуски в точността, пълнотата и актуалността на поместената на сайта информация. Наличието или отсъствието на даден лекарствен продукт в лекарствения справочник на АПТЕКА-info.com не е показателно за качеството или достъпността на продукта.
Изберете лекарство: Търсене по име Търсене по описание ново!Рецептурен калкулатор

Рапонер 4 mg таблетки c удължено освобождаване    

 
Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 2 mg ропинирол (ropinirole) като ропинирол хидрохлорид (ropinirole hydrochloride).

Помощни вещества:

Всяка таблетка с удължено освобождаване от 2 mg съдържа 64,97 mg лактоза монохидрат.

Терапевтични показания

Лечение на болест на Паркинсон при следните случаи:

Начална монотерапия, с цел да се отложи във времето необходимостта от започване на лечение с леводопа.

Комбинирана терапия с леводопа, когато в хода на заболяването ефектът на леводопа се изчерпва или става непостоянен, и се появяват флуктуации в терапевтичния ефект (феномени на изчерпване или "on-off" двигателни феномени).

Дозировка и начин на приложение

Перорално приложение.


Възрастни

Препоръчва са индивидуално титриране на дозата съобразно ефикасността и поносимостта.

Рапонер таблетки с удължено освобождаване трябва да се приемат веднъж дневно, по едно и също време всеки ден.
Таблетките с удължено освобождаване могат да бъдат приемани със или без храна).

Рапонер таблетки с удължено освобождаване трябва да се поглъщат цели и не трябва да се дъвчат, разтрошават или разделят.

Начално титриране


Началната доза ропинирол таблетки с удължено освобождаване е 2 mg веднъж дневно през първата седмица; след това трябва да се повиши до 4 mg веднъж дневно от втората седмица на лечението.

Терапевтичен отговор може да се наблюдава при доза от 4 mg ропинирол таблетки с удължено освобождаване веднъж дневно.

Пациенти, при които лечението започне е доза от 2 mg дневно ропинирол таблетки с удължено освобождаване и при които се появят нежелани реакции, които не могат да понесат, може да имат полза от преминаване към лечение с ропинирол филмирани (с незабавно освобождаване) таблетки при по-ниска дневна доза, разделени на три равни приема.

Терапевтичен режим

Пациентите трябва да бъдат лекувани с най-ниската поддържаща доза ропинирол таблетки с удължено освобождаване, при която е постигнат симптоматичен контрол.

Ако при доза от 4 mg ропинирол таблетки с удължено освобождаване веднъж дневно не е постигнат или не се поддържа задоволителен симптоматичен контрол, дневната доза може да се увеличава с 2 mg седмично или на по-дълги интервали от време до достигане на доза от 8 mg ропинирол таблетки с удължено освобождаване веднъж дневно.

Ако при доза от 8 mg ропинирол таблетки с удължено освобождаване веднъж дневно все още не е постигнат или не се поддържа задоволителен симптоматичен контрол, дневната доза може да се повишава с 2 mg до 4 mg на две седмици или на по-дълги интервали от време. Максималната дневна доза ропинирол таблетки с удължено освобождаване е 24 mg.

Препоръчва се за достигане на необходимата доза да се предписва на пациентите минимален брой ропинирол таблетки с удължено освобождаване, като се използва най-високата налична концентрация на ропинирол таблетки с удължено освобождаване.

При прекъсване на лечението за един ден или повече, трябва да се обмисли повторно започване на титриране на дозата.

Когато Рапонер таблетки с удължено освобождаване се прилагат като съпътстваща терапия към леводопа, дозата на леводопа може да се намали постепенно в зависимост от клиничния отговор.

При клинични изпитвания дозата на леводопа е намалявана постепенно с приблизително 30 % при пациенти, приемащи едновременно ропинирол таблетки с удължено освобождаване.

При пациенти с напреднала болест на Паркинсон, получаващи ропинирол таблетки с удължено освобождаване в комбинация с L-dopa може да се наблюдава дискинезия при началното титриране на ропинирол таблетки с удължено освобождаване.

При клинични проучвания е показано, че намаляването на дозата на L-dopa може да облекчи дискипезията .

При преминаване от лечение с друг допаминов агонист на ропинирол, преди започване на лечение с ропинирол, трябва да бъдат следвани препоръките на притежателя на разрешението за употреба за спиране на лечението.

Подобно на останалите допаминови агонисти, лечението с ропинирол трябва да се преустановява постепенно чрез намаляване на дневната доза за период от една седмица.

Преминаване от ропинирол филмирани (с незабавно освобождаване) таблетки към Рапонер таблетки с удължено освобождаване

Пациентите могат да преминат веднага от ропинирол филмирани (с незабавно освобождаване) таблетки към Рапонер таблетки с удължено освобождаване.
Дозата на Рапонер таблетки с удължено освобождаване трябва да се базира на общата дневна доза ропинирол филмирани (с незабавно освобождаване) таблетки, приемана от пациента.
Таблицата по-долу показва препоръчителната доза на Рапонер таблетки с удължено освобождаване за пациенти, които преминават към това лечение от лечение с ропинирол филмирани (с незабавно освобождение/ таблетки:

Преминаване от лечение с ропинирол филмирани (с незабавно освобождаване) към  Рапонер таблетки с удължено освобождаване

Деца и юноши

Употребата на Рапонер таблетки с удължено освобождаване не се препоръчва при деца и юноши под 18 години поради липса на данни за безопасност и ефикасност.

Пациенти в старческа възраст

Клирънсът на ропинирол е намален с около 15 % при пациенти на възраст на 65 и повече години.
Въпреки, че повишаване на дозата не е необходимо, дозата ропинирол трябва да бъде индивидуално титрирана в зависимост от симптоматичния отговор до оптимален клиничен отговор.
При пациенти на възраст 75 и повече години може да се обмисли по-бавно титриране в началото на лечението.

Бъбречно увреждане


При пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс между 30 и 50 ml/min) не се наблюдава промяна в клирънса на ропинирол, което показва, че не е необходимо коригиране на дозата при тази популация.

Проучване за употребата на ропинирол при пациенти с терминална бъбречна недостатъчност (пациенти на хемодиализа) показва, че коригиране на дозата е необходимо, както следва: препоръчителната начална доза ропинирол е 2 mg веднъж дневно.
Последващо увеличение на дозата трябва да се основава на поносимостта и ефикасността.
Препоръчваната максимална доза ропинирол е 18 mg/ден при пациенти подложени на редовна хемодиализа.
Не са необходими допълнителни дози след хемодиализа .

Употребата на ропинирол при пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс по-малко от 30 ml/min) без редовна хемодиализа не е проучвана.

Противопоказания


Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.
Тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс < 30 ml/min) без редовна хемодиализа. Чернодробно увреждане.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Ропинирол е свързван със сънливост и случаи на внезапно заспиване, по-специално при пациенти с Паркинсонова болест.
Не често са докладвани епизоди на внезапно заспиване по време на извършване на ежедневни дейности, в някои случаи, настъпили без предупредителни признаци или явна дневна сънливост.
Пациентите трябва да бъдат информирани за това и да бъдат посъветвани да подхождат с внимание докато шофират или работят с машини по време на лечението с ропинирол.
Пациентите, при които са се появявали сънливост и или епизоди на внезапно заспиване трябва да избягват да шофират или да работят с машини.
Освен това, може да се обсъди намаляване на дозировката или преустановяване на лечението.

Пациентите със сериозни психиатрични или психотични разстройства, или с анамнеза за такива разстройства не трябва да бъдат лекувани с допаминови агонисти, освен ако възможните ползи не надвишават рисковете.

При пациенти, лекувани с допаминергични средства, вкл. ропинирол, предимно за болестта на Паркинсон, са съобщавани нарушения, свързани с контрола на импулсите, включително патологично увлечение към хазарт и хиперсексуалност, и повишено либидо.
Тези нарушения са съобщавани особено при високи дози и обикновено са обратими при намаляване на дозата или преустановяване на лечението.
При някои случаи са били налице и рискови фактори като анамнеза за компулсивно поведение .

При пациенти с тежко сърдечно-съдово заболяване (особено при коронарна недостатъчност) се препоръчва проследяване на кръвното налягане, особено в началото на лечението, поради риск от хипотония.

Този лекарствен продукт съдържа лактоза монохидрат.
Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, лактазна недостатъчност на Lapp или глкжозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

Рапонер таблетки с удължено освобождаване съдържат рициново масло.
Могат да предизвикат стомашно разстройство и диария.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не е наблюдавано фармакокинетично взаимодействие между ропинирол и леводопа или домперидон, което би наложило коригиране на дозировката на някое от лекарствата.

Невролептиците и други централно активни допаминови антагонисти като сулпирид или метоклопрамид могат да намалят ефикасността на ропинирол и затова едновременната употреба на тези лекарства трябва да се избягва.

Повишени плазмени концентрации на ропинирол са наблюдавани при пациенти, лекувани с високи дози естрогени.
При пациенти на хормоно-заместителна терапия лечението с ропинирол може да започне по обичайния начин.
Обаче, ако хормоно-заместителната терапия бъде спряна или въведена по време на лечението с ропинирол, може да се наложи коригиране на дозировката на ропинирол в съответствие с клиничното повлияване.

Ропинирол се метаболизира основно чрез изоензим цитохром Р450 CYP 1А2. Фармакокинетично проучване (с ропинирол филмирани (с незабавно освобождаване) таблетки от 2 mg, три пъти дневно) при пациенти с Паркинсонова болест показва, че циирофлоксацин увеличава Стах и AUC на ропинирол съответно с 60 % и 84 %, с потенциален риск от нежелани реакции.
От това следва, че при пациенти, които вече приемат ропинирол, може да се окаже необходимо дозировката да се коригира, в случай че се започва или спира лечение с лекарства, за които се знае, че инхибират CYP 1А2 като циирофлоксацин, еноксацин или флувоксамин.

Известно е, че тютюнопушенето индуцнра CYP 1А2 метаболизма, поради това, ако пациентът започва или спира тютюнопушене по време на лечението с ропинирол, може да се наложи адаптиране на дозата.

Бременност и кърмене


Няма данни за употребата на ропинирол по време на бременност.

Изпитвания върху животни са показали репродуктивна токсичност .
Тъй като потенциалният риск за хората не е известен, препоръчва се ропинирол да не се прилага по време на бременност, освен ако потенциалната полза за пациента превишава потенциалния риск за плода.

Ропинирол не трябва да се прилага по време на кърмене, тъй като може да потисне лактацията. Няма данни за влиянието върху фертилитета при хора.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Пациентите, лекувани с ропинирол, при които се появят сънливост и/или епизоди на внезапно заспиване, трябва да бъдат посъветвани да се въздържат от шофиране или от дейности, при които нарушаване на вниманието може да постави тях самите или други хора в риск от сериозно нараняване или смърт (напр. работа с машини), докато сънливостта и повтарящите се епизоди на внезапно заспиване не бъдат преодолени .

Нежелани лекарствени реакции

Нежелани реакции, съобщавани при пациенти с болестта на Паркинсон при клинични изпитвания с ропинирол таблетки с удължено освобождаване в дози до 24 мг дневно.

Психични нарушения:

При Монотерапия:
Чести - халюцинации
При комбинирана терапия
Чести
- халюцинации

Нарушения на нервната система:

При Монотерапия:
Много чести - сънливост
Чести - замаяност
При комбинирана терапия:
Много чести - Дискинезия, при пациенти с напреднала болест на Панкинсон може да се наблюдава дискинезия при първоначалното титриране на ропинирол.
При клинични проучвания е показано, че понижаването на дозата на леводопа може да облекчи дискинезията.
Чести - сънливост, замаяност

Съдови нарушения:

При комбинирана терапия:
Чести
- ортостотична хипотония, хипотония
При Монотерапия:
Не чести
- ортостотична хипотония, хипотония

Стомашно-чревни нарушения:

При Монотерапия:
Много чести
- гадене
Чести - запек
При комбинирана терапия:
Чести
- гадене, запек

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение:

При Монотерапия:
Чести
- периферен оток
При комбинирана терапия:
Чести
- периферен оток

 

Фармацевтични данни:

Помощни вещества: хипромелоза, кроскармелоза натрий, малтодекстрин, лактоза монохидрат, хидрогенирано рициново масло, силициев диоксид, колоиден безводен, магнезиев стеарат

Заместители за Raponer / РАПОНЕР ТАБЛ. 4 МГ # 30 - NF870

Въведете своето име, email и телефонен номер.
Ше се свържем с Вас за уточняване на поръчката!

* маркира задължителните полета Изпрати Откажи
Партньори и източници на информация
Полезни връзки
Карта на сайта