Warning: preg_replace(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 23 in /home/aptekain/public_html/drugsInfo.php on line 7
AERIUS / ЕРИУС 5 МГ # 30 ТАБЛ | Аптека-инфо предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!

АПТЕКА -info.com
Номенклатура на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Контакти на Аптека-инфо - предлага фармацевтичен справочник и информация за аптеки, лекарства, описания и цени!
Последвай apteka-info.com във Фейсбук!

Лекарственият справочник на АПТЕКА-info.com няма за цел да замества експертни знания и преценка при диагностика и лечение, извършвани от правоспособни в областта на медицината специалисти, а да дава допълнителна информация за наличните лекарствени продукти на българския пазар. Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на дадено лекарство.

Екипът на АПТЕКА-info.com не носи отговорност и се извинява предварително за възможни пропуски в точността, пълнотата и актуалността на поместената на сайта информация. Наличието или отсъствието на даден лекарствен продукт в лекарствения справочник на АПТЕКА-info.com не е показателно за качеството или достъпността на продукта.
Изберете лекарство: Търсене по име Търсене по описание ново!Рецептурен калкулатор

ЕРИУС 5МГ Х 30ТАБЛ

AERIUS 5mg Х 30tabl.

 

Качествен и количествен състав
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg desloratadine.

Лекарствена форма
Филмирани таблетки. 

Клинични данни
Показания
Aerius е показан за облекчаване симптомите свързани със:

- Алергичен ринит (АР);

- Хронична идиопатична уртикария (ХИУ).

 Дозировка и начин на приложение

За възрастни и юноши (над 12-годишна възраст):
по една таблетка веднъж дневно, независимо от приема на храна.

 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество, някое от помощните вещества или към лоратадин.

Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

Ефикасността и безопасността на Aerius таблетки при деца под 12-годишна възраст все още не е установена .
При тежка бъбречна недостатъчност, Aerius трябва да се прилага внимателно .

Лекарствени и други взаимодействия

Не са наблюдавани клинично значими взаимодействия при клинични изпитвания с Aerius таблетки при ко-администрация на еритромицин и кетоконазол.
Ензимът, отговорен за метаболизма на desloratadine все още не е идентифициран и затова взаимодействия с други лекарства не могат да бъдат напълно изключени.
При клинично фармакологично изпитване на Aerius, приемането му" едновременно с алкохол не потенцира влошаващите психомоторната дейност ефектитена алкохола .

Desloratadine не показа тератогенни ефекти при изследвания върху животни. Безопасността на Aerius по време на бременност не е установена.
По тази причина не се препоръчва употребата на Aerius по време на
бременност.
Дезлоратадин се екскретира в кърмата и затова употребата на Aerius не се препоръчва при кърмачки.

 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

По време на клинични проучвания сред пациентите приемащи Desloratadine, не е установено нарушение в способността за шофиране.
Въпреки това пациентите трябва да бъдат предупреждавани, че макар и много рядко отделни пациенти могат да почувстват сънливост, която да повлияе способността им за шофиране или работа с машини

Нежелани лекарствени реакции

При клинични изследвания, включващи индикации като алергичен ринит и хронична идиопатична уртикария в препоръчваната доза от 5 mg на ден, нежелани лекарствени реакции при употребата на Aerius са били съобщени при 3% пациенти повече в сравнение с тези , третирани с плацебо.
Най-често съобщаваните нежелани реакции в сравнение с плацебо са:
отпадналост (1.2 %), сухота в устата (0.8 %), главоболие (0.6 %).

Други видове нежелани лекарствени реакции докладвания много рядко в пост-маркетинговия период са представени в следващата таблица:

Нервна система
Световъртеж, сомнолентност

Сърдечно-съдова система

Тахикардия, сърцебиене

Храносмилателна система

Коремна болка,гадене, повръщане, диспепсия, диария

Черен дроб и жлъчни пътища

Повишени чернодробни ензими, повишен билирубин

Общи

Реакции на свръхчувствителност (като анафилаксия. ангиоедем. сърбеж, обрив и уртикария')

Предозиране

В случай на предозиране да се предприемат общоприети мерки за премахване на неабсорбираното активно вещество.
Препоръчва се симптоматично и Поддържащо лечение.
На базата на клинично изпитване с многократно прилагане, при което се приложи до 45 mg desloratadine (девет пъти повече от лечебната доза), не се наблюдаваха никакви клинично значими ефекти .

Desloratadine не се елиминира чрез хемодиализа; не е известно дали се елимирира чрез перитонеална диализа .

Фармакологични свойства

Фармакодинамични свойства

Фармакотералевтична група:
антихистамини - H1 антагонист, АТС код: R06A Х27

Desloratadine е неседативен хистаминов антагонист с продължително действие и селективна периферна Hi-рецепторна антагонистична активност.
След перорално приложение, desloratadine селективно блокира периферните хистаминови Hi-рецептори, защото се изключва от навлизане в централната нервна система.

Desloratadine е показал антиалергични свойства при in vitro изследвания.
Те включват блокиране освобождаването на про-възпалителни цитокини като IL-4 , IL-6 , IL-8 и IL-13 от човешки мастоцити/базофили, както и блокиране експресията на адхезионната молекула Р-селектин върху ендотелните клетки.
Клиничното значение на тези наблюдения предстои да бъде подтвърдено.
При клинично изпитване с многократно приложение, в което в продължение на 14 дни са прилагани до 20 mg desloratadine на ден, не са наблюдавани статистически или клинично значими сърдечно-съдови ефекти.
В клинично фармакологично изпитване, в което desloratadine се е прилагал в доза от 45 mg на ден (девет пъти по-голяма от препоръчваната) в продължение на 10 дни, не е наблюдавано удължаване на QTc-интервала .

Не е наблюдавана клинично значима промяна в плазмените концентрации на desloratadine при изпитвания на взаимодействието с кетоконазол и еритромицин при многократно прилагане.Desloratadine не прониква в централната нервна система.
По време на клиничните проучвания Вс препоръчителната доза от 5 mg на ден не е установено повишение на. на честотата на сомнолентност в сравнение с плацебо. Aeirus приложен в еднократна дневна доза от 7.5 mg , не е повлиял психомоторните функции в клинични изпитвания.
В проведено клинично проучване с еднократна доза при възрастни, desloratadine 5 mg не повлиява общоприетите мерки при изпълнението на полет, включително и усилване на сънливостта или дейностите свързани с полета.

В клинични фармакологични изпитвания съвместното приложение с алкохол не е увеличило предизвиканите от алкохола влошаване на психомоторните функции или повишаване на сънливостта.
Не са установени значими разлики в резултатите от психомоторните тестове между групите приемали desloratadine и тези приемали плацебо, независимо от това дали е прилаган или не алкохол.
При пациенти с алергичен ринит Aerius е бил ефективен в облекчаване на симптоми като: кихане, носна секреция и сърбеж, а също така сърбеж, сълзене и зачервяване на очите и сърбеж на небцето.
Aerius ефективно контролира симптомите в продължение на 24 h.
Ефикасността при пациенти на възраст от 12 -17 години не е ясно демонстрирана.

В две контролирани с плацебо шестседмични изследвания при пациенти със хронична идиопатична уртикария, Aeirus ефективно е облекчил сърбежа и е довел до намаляване на големината и броя на обривите до края на първия дозов интервал.
Във всяко от изследванията ефектите са се запазили през целия дозов интервал.
Както и при други изследвания на антихистаминови препарати при хронична идиопатична уртикария, малцинството от пациентите, определени като неотговарящи на терапия с антихистаминови препарати са били изключени.
Облекчение на сърбежа с повече от 50% се наблюдава при 55% от пациентите получавали desloratdine; в сравнение с 19% от пациентите получавали плацебо.
Лечението с Aerius също така значително намали влиянието върху съня и дневните функции, както бе измерено чрез четири степенна скала за оценка на тези променливи.

Aerius е бил ефективен за облекчаване тежестта на алергичен ринит, което личи и от общия резултат от анкетата за качеството на живот при ринит и конюнктивит.
Най-голямо подобрение е имало в сферите на практическите проблеми и ежедневните дейности ограничавани от симптомите.

 Фармакокинетични свойства

Плазмени концентрации на desloratadine могат да бъдат установени до 30 min от приложението.
Desloratadine се абсорбира добре като максимална концентрация се постига след приблизително 3 h; времето на полуелиминиране е приблизително 27 h.
Степента на натрупване на desloratadine зависи от неговия полуживот (приблизително 27 h) и еднократния му дневен прием. бионаличността на desloratadine е пропорционална на дозата, в границата от 5 mg до 20 mg .

Във фармакокинетично изпитване, в което демографските характеристики на пациентите бяха сравними с тези на общата популация с алергичен ринит, 4% от изследваните имаха по-висока концентрация на desloratadine.
Процентът може да варира в зависимост от етническия произход.
Максималната измерена концентрация на desloratadine беше над три пъти по-висока за приблизително 7 h с период на полуелиминиране приблизително 89 h.
Профилът на безопасност на тези пациенти не се различаваше от този на общата популация.

Desloratadine умерено се свързва с плазмените протеини (83 % - 87 %).
Няма данни за клинично значимо натрупване на лекарството при еднократен дневен прием (5 mg до,. 20 mg) в продължение на 14 дни.

Ензимът отговорен за метаболизма на desloratadine още не е идентифициран и по тази причина някои взаимодействия с други лекарствени продукти не могат да се изключат напълно.
В in vivo проучвания със специфични инхибитори на CYP3A4 и CYP2D6 беше установено, че тези ензими не са важни за метаболизма на desloratadine. Desloratadine не инхибира CYP3A4 или CYP2D6 и не е нито субстрат нито инхибитор на Р-гликопротеин.

При изпитване с еднократна доза от 7.5 mg desloratadine не се установи влияние на храната (висококалорийна, богата на мазнини закуска) върху наличността на desloratadine.

Предклинични данни за безопасност

Desloratadine е първичният активен метаболит на лоратадин.
Предклинични изпитвания проведени с лоратадин и desloratadine показаха, че няма качествени или количествени разлики в профила на токсичност на лоратадин и desloratadine при сравними нива на излагане на desloratadine.
Предклиничните данни за desloratadine не показват определен риск за хора, основавайки се на традиционните изследвания за фармакологична безопасност, токсичност при повторно приложение, генотоксичност и репродуктивна токсичност.
При проведени изследвания с лоратадин е доказана липсата на карциногенен потенциал.

Фармацевтични данни

Списък на помощните вещества и техните количества

Сърцевина на таблетната:
calcium hydrogen phosphate dihydrate, microcrystalline cellulose, maize starch, talc.

Обвивка:
film coat (containing lactose monohydrate, hypromellose, titanium dioxide, macrogol 400, indigotin (E 312)), clear coat (containing hypromelose, macrogol 400), carnauba wax, white wax.

Срок на годност

2 години.

Специални условия на съхранение

Да се съхранява при температура под 30°С.
Да се съхранява в оригиналната опаковка.

 

 

Заместители за AERIUS / ЕРИУС 5 МГ # 30 ТАБЛ

Въведете своето име, email и телефонен номер.
Ше се свържем с Вас за уточняване на поръчката!

* маркира задължителните полета Изпрати Откажи
Партньори и източници на информация
Полезни връзки
Карта на сайта
Избор цени промоции онлайн магазин
Здраве плюс